ZWROTY I REKLAMACJE
Prawo odstąpienia od umowy
1./ Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość poprzez sklep internetowy:
https://dywania.pl
, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2./ Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia/odbioru
towaru (lub dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii towaru lub ostatniej
części).
3./ Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległoś
ć przez sklep
internetowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie za pomocą listu poleconego
przesłanego na adres:
Dekordom Sp. z o.o. ,
44
-
120 Pyskowice, ul. Nasienna 1 lub poczty
elektronicznej na adres:
sp
rzedaz@dekordom.eu
o swojej decyzji o odstąpieniu od
przedmiotowej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia. Mogą Państwo
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od takiej umowy zawartym w Załączniku Nr 2 do
Regulaminu, jednak nie jest to
obowiązkowe.
4./ Aby zachować 14
-
dniowy termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Mogą Państwo również wyp
ełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną
(Załącznik Nr 2 do Regulaminu:
Formularz Odstąpienia.pdf
)
. Jeżeli skorzystają Państwo z tej
możliwo
ści, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu
od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na Państwa adres wskazany w
formularzu).
5./ Skutki odstąpienia od umowy:
(a) W przypadku odstąpienia od umo
wy zawartej na odległość przez sklep internetowy,
zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym zapłacone przez Państwa
koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Państwa sposobu dostarczen
ia innego niż najtańszy zwykły sposób wysyłki oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.
(b) Zwrotu płatności dokonamy przy uży
ciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
(c) W przypadku
odstąpienia od umowy i zwrotu towaru odpowiadają Państwo tylko za
zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru.
6./ Towar zwracany prosimy odesłać na nasz adres:
Dekordom Sp. z o.o. ,
44
-
120 Pyskowice,
ul. Nasienna 1
, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Jednakże, zgodnie z obowiąz
ującymi
przepisami będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru rzeczy, w tym
także przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób
odesłany pocztą.
7./ W przypadku umów zawieranych na odległość przez skl
ep internetowy zobowiązujących do
sprzedaży towarów, w których nie proponujemy Państwu odbioru rzeczy na nasz koszt w
przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu
jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8./ Nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość przez sklep internetowy w przypadku
nabycia towarów przygotowanych na zamówienie, w szczególności wykładzin ciętych na wymiar
wedł
ug indywidualnego zamówienia, oraz w odniesieniu do umów:
(a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez prz
edsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(c) w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(d) w której przedmiotem świadczenia są rze
czy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorc
a świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług
lub rzeczy;
(f) zawartej w drodze aukcji publicznej.